12 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | کربن مونوکسید |

  کربن مونوکسید


هموطنان عزیز می توانند با استفاده از دستگاه های هشداردهنده نشت گاز ونوس از خطرات ناشی از گاز مونوکسیدکربن جلوگیری کرده و ایمنی محیط زندگی خودرا تأمین کنند.


 گوش شنونگان رادیو دیگر به آمار روزانه مرگ و میر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن عادت کرده است. حاال دیگر اعداد است که ممکن است واکنشی را در آنها بربیانگیزد و آنان را شگفت زده کند یا نکند: مرگ شش نفر در استان یزد، گازگرفتگی 21 دانش آموز دبستانی در پیشوای ورامین، مرگ یک پدر و پسر بر اثر گاز گرفتگی در خیابان جیحون و.

مرگ و میر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن اتفاق تازه ای در کشور ایران نیست سالیانه تعداد زیادی از هموطنان در اثر مسمومیت با گاز منوکسید جان خود را از دست داده و یا دچار معلولیت های ذهنی و روانی ناشی از آن میگردند. منواکسیدکربن بعنوان شیطان سیاه معروف است و مرگ بر اثر آن را مرگ خاموش می خوانند مرور آمار سازمان پزشکی قانونی طی سال های گذشته بیانگر آن است که متاسفانه امروزه با روند رو به رشد گازگرفتی این قاتل خاموش زمستانی روبرو هستیم. این نکته ثابت می کند که ایرانیان، علیرغم تمام هشدارها، نه تنها از مرگ هموطنان خود بر اثر سهل انگاری در استفاده از وسایل گاز سوز عبرت نمی گیرند، که با رشد سالیانه بیست درصد به مدد مسمومیت با گاز منوکسید کربن به دیار باقی می شتابند. ترکیبات کربن: این ترکیبات شامل :کربنات - کربن تریاکسید - بیکربنات - هگزااکسوتریسیکلوبوتابنزن - اسید کربنیک - پنتاکربن دیاکسید - کربن دیاکسید - انیدرید ملیتیک - تتراکربن دیاکسید - اکسالیک انیدرید - کربن مونوکسید میشود. چرخه کربن چیست؟ کربن اساس حیات بر روی زمین است. ما از کربن ساخته شدهایم، کرین میخوریم، و تمدنهای ما- اقتصادهای ما، خانههای ما، وسائل حمل و نقل ما- بر اساس کربن ساخته شدهاند. ما به کربن نیاز داریم، اما این نیاز همچنین با یکی از وخیمترین مشکالتی که با آن مواجهیم، یعنی تغییرات آب و هوای جهانی و گرمایش جهانی ارتباطی تنگاتنگ دارد. کربن که در قلب ستارههای در حال پیر شدن ساخته میشود، از لحاظ فراوانی چهارمین عنصر در جهان است. اغلب کربن زمین - حدود 21111 میلیارد تون متریک- در سنگها ذخیره میشوند. بقیه کربن در اقیانوس، جو، گیاهان، خاك و سوختهای فسیلی قرار دارند کربن در میان هر یک از این محلهای ذخیره را "چرخه کربن" مینامند که دارای دو بخش "کند"و "سریع" است.

هر تغییری در این چرخه که کربن را بیرون از این محلهای ذخیره براند، میزان کربن در سایر محلهای ذخیره را افزایش می دهد. تغییراتی که گازهای کربن را به درون جو میفرستند باعث افزایش درجه حرارت کره زمین میشوند. به نظر میرسد در درازمدت چرخه کربن تعادلی را حفظ میکند که مانع میشود همه کربن کره زمین وارد جو شود )آنطور که در سیاره زهره رخ داده است( یا به طور کامل در سنگها محبوس بماند.

این تعادل مانند یک ترموستات به حفظ درجه حرارت کره زمین در حدی نسبتا پایدار کمک میکند. این ترموستات در طول چند صد هزار سال به عنوان بخشی از "چرخه کربن کند" عمل میکند. اما در دورههای کوتاهتر زمانی - ده تا صد هزار سال- درجه حرارت کره زمین میتواند تغییر کند.

و در حقیقت کره زمین میان عصرهای یخبندان و دورههای بینابینی گرمتر در این مقیاس زمانی نوسان کرده است. بخشهایی از چرخه کربن ممکن است حتی این تغییرات کوتاهمدت درجه حرارت را تشدید کند.

در طول مقیاسهای زمانی بسیار طوالنی )میلیونها تا دهها میلیون سال( حرکت صفحات تکتونیکی و تغییرات در میزان کربنی از درون زمین به بیرون نشت میکند، ممکن است درجه حرارت این ترموستات را تغییر دهد.

کره زمین در طول 11 میلیون سال گذشته چنین تغییری را از سر گذرانده است، از آب و هواهای بسیار گرم در دوران زمینشناختی کرتاسه )حدود21 تا 041 میلیون سال پیش( تا آب و هوای یخبندان دوره پلیستوسن )حدود 0.2 میلیون تا 00111سال پیش(.

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه