12 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | رد پای کربن چیست؟ |
+ Zoom

  رد پای کربن چیست؟


هرچه میزان اکسیژن در هنگام سوختن کمتر باشد بخش بیشتری از کربنها دچار ناقص سوزی میشود و به جای دیاکسید کربن (2CO) مونواکسیدکربن (co) تولید میشود. میزان تولید مونوکسیدکربن به شرایط احتراق (سوختن) بستگی دارد.


 افرادی که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار میگیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی میکنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترك نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی میشوند.

یکی از حوادث حادثه مسمومیت با گازهای حاصل از احتراق است گازهای CO, CO2 از جمله محصوالت حریق میباشدکه الزم است شناخت بیشتری نسبت به آنها داشت. بطور خالصه باید گفت که CO2 حاصل از احتراق کامل و CO حاصل از احتراق ناقص اجسام میباشدزمانی که به شعله اکسیژن کافی برسد رنگ شعله آبی بوده و گاز تولیدی CO2 میباشد و زمانی که اکسیژن کمتر از نیاز شعله باشد و درصد اختالطگاز و اکسیژن کمتر از حد الزم باشد رنگ شعله زرد و گاز تولیدی CO میباشد که ناقص سوزی رخ داده است.

اگر میزان منوکسید کربن خون باال رود، میزان هموگلوبین آزاد و در دسترس برای انتقال اکسیژن کاهش می یابد. مغز و سایر بافت ها نیاز به اکسیژن دارند تا سوخت وساز طبیعی خود را انجام دهند. با اتصال منوکسید کربن با هموگلوبین، اکسیژن دیگر به بافت ها نمی رسد. بنابراین سریعا باعث مسمومیت شده و سلسله عصبی فلج می شود. هنگام فلج عصبی، قدرت هرگونه اقدامی از مسموم سلب می شود و مسموم به نوعی به خواب و مرگ آرام تن در می دهد محصول اصلی احتراق گازمتان ، منواکسید کربن می باشد ، که بسیار خطرناك و سمی است. اما در شرایط عادی منو اکسید کربن در دمای باالی شعله ، با اکسیژن موجود در هوا ترکیب شده و تولید دی اکسیدکربن مینماید. ولی اگر هوای کافی در دسترس نباشد ، شعله بصورت کامل و یکنواخت تشکیل نشده و در بعضی از نقاط که دما پائین است ، منواکسیدکربن فرصت اکسید شدن و تبدیل به دی اکسیدکربن را پیدا نکرده و آزاد می شود. تنفس گاز منواکسیدکربن که میل ترکیبی شدید با گلبول های قرمز خون را دارد ، قابلیت تبادل اکسیژن و دی اکسیدکربن را از گلبول های قرمز می گیرد و در نتیجه شخص دچار مسمومیت شده و در صورت ادامه تنفس، توان حرکت و هرگونه عکسالعملی ، از شخص مسموم سلب شده و نهایتا ممکن است منجر به مرگ شود .

عالیم مسمومیت حاد و مزمن با مونوکسیدکربن می تواند طیف وسیعی از عالئم را که در بیماری های مختلف دیده می شود باعث شود، متاسفانه به دلیل اینکه این عالئم به سرماخوردگی شبیه است بیشتر افراد در این مواقع فکر می کنند به دلیل سردی هوا دچار این بیماری شده اند و سعی در خوابیدن دارند.

نرسیدن اکسیژن کافی به شعله ناشی از سه چیز است:

1-نقص موجود در دستگاه و یا نقص در طراحی سیستم ترکیب گاز با اکسیژن

2- کم شدن میزان اکسیژن در محیط

3-برگشت خوردن دود)گازهای ناشی از احتراق (به داخل محفظه احتراق به دلیل عدم تخلیه مناسب کم شدن اکسیژن در محیط)شعله زرد( بسیار خطرناك میباشد.

به این دلیل که بدن ما نیاز به اکسیژن کافی داردو درصورتی که اکسیژن کافی به بدن نرسد،مشکالت تنفسی بوجود آمده و مغز انسان به دلیل کم شدن میزان اکسیژن کارایی خود را از دست داده و باعث مشکالت خاص خود و گاهی مرگ میشود. بنابراین الزم است هنگام استفاده از وسایل گاز سوز توجه ویژه ای به میزان اکسیژن محیط داشته باشیم.

در چند سال اخیر تبلیغات زیادی در زمینه بهسازی مصرف انرژی شده بود و مردم تشویق به پوشاندن تمام دریچه ها جهت جلوگیری از گریز گرما و درنتیجه کم شدن مصرف سوخت شده اند.درست است که این موضوع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت شده است اما باید با توجه به سوختن اکسیژن محیط و عدم تزریق هوای تازه و کافی به محیط مشکالت زیادی را برای ساکنین )از جمله مسمومیت های تنفسی و مرگ( گردیده است بنابراین الزم است در زمستانها حتما جهت تامین اکسیژن محیط تدبیری اندیشید و همه درزها و دریچه ها را نپوشاند تا تردد هوای تازه به داخل اتاق امکان پذیر گردد.

در ضمن می توان برای جلوگیری از حوادث ناشی از وجود گاز مونوکسید کربن در منزل از دستگاه های هشداردهنده نشت گاز ونوس استفاده نمود تا در صورت وجود این گاز در محیط سریعاً شروع به دادن آلارم کرده و با قطع اتوماتیک مسیر شیر گاز از انتشار بیشتر این گاز

در محیط جلوگیری می کند. همچنین دستگاه اخطاردهنده نشت گاز ونوس قابلیت راه اندازی اتوماتیک سیستم های تهویه هوا را هم دارد.

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه