19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | گاز مونوکسيد کربن چه تأثيری |
+ Zoom

  گاز مونوکسيد کربن چه تأثيری دارد؟


سلولهای قرمز خون مونوکسيد کربن را سریعتر از اکسيژن جذب میکنند. اگر مقدار زیادی از این گاز در هوا وجود داشته باشد جایگزین اکسيژن در سلولهای قرمز خون میشود. این مانع رسيدن اکسيژن به بدن شده و به بافتها آسيب وارد میکند و در نهایت منجر به مرگ میشود. مونوکسيد کربن همچنين با پروتئين موجود در بافتها ترکيبشده و بافتها را نابود میسازد و موجب آسيب یا مرگ میشود.


 چه افرادی در خطر مسموميت مونوکسيد کربن قرار دارند؟

همه انسانها و حيوانات در خطر مسموميت این گاز قرار دارند. گروه های خاصی مانند جنين، نوزادان و افرادی که بيماری های قلبی مزمن، کم خونی یا مشکلات تنفسی دارند بيشتر در مقابل تأثيرات آن آسيب پذیر هستند. هر ساله بسياری از مردم دچار مسموميت مونوکسيد کربن میشوند و بسياری از آنها بستری شده یا می ميرند. ميزان مرگ ومير در مسموميت مونوکسيد کربن بالا است.

چگونه میتوان از مسموميت مونوکسيد کربن در خانه پيشگيری کرد؟

• همه لوازم گرمایشی، آب گرمکن و هر چيز دیگری که گاز، نفت یا زغال میسوزاند را توسط تکنسين کارآمد هر سال سرویس کنيد.

• گرم کن شيميایی بدون شعله (قابل حمل) را در فضاهای بسته استفاده نکنيد. اگر چه این گرم کنها شعله ندارند اما گاز میسوزانند و مونوکسيد کربن ایجاد میکنند که در فضای بسته خانه، کابينت یا چادر تجمع مییابد.

• اگر بویی از بخش خنک کننده یخچال احساس کردید، از تکنسين بخواهيد آن یخچال را سرویس کند. بوی بخش خنک کننده یخچال به این معنی است که اشکالی در آن وجود دارد و ممکن است گاز مونوکسيد کربن از آن خارج شود.

• هنگام خرید تجهيزات گازی، تنها تجهيزاتی را خریداری کنيد که مهر استاندارد داشته باشد.

• در خانه هشداردهنده مونوکسيد کربن باطری دار نصب کنيد و هر وقت میخواهيد ابتدای پایيز و بهار ساعت را با ساعت رسمی کشور تنظيم کنيد، باطری هشداردهنده مونوکسيد کربن را تعویض نمایيد

برای افراد زیر قرارگيری در معرض مونوکسيد کربن خطر بيشتری دارد

• جنين : ­ سلول های خونی جنين سریعتر از سلول های خونی بزرگسالان مونوکسيد کربن را جذب میکنند. این موجب میشود بيشتر در هنگام مسموميت مونوکسيد کربن آسيب ببينند

• کودکان : کودکان و خردسالان تعداد تنفس بيشتری نسبت به بزرگسالان دارند و به همين علت بيشتر در هنگام قرارگيری در معرض مونوکسيد کربن آسيب پذیر هستند

• سالمندان­ : سالمندانی که تجربه مسموميت مونوکسيد کربن را دارند بيشتر در خطر آسيبهای مغزی قرار دارند.

بسته به درجه و طول مدت قرارگيری در معرض مونوکسيد کربن، مسموميت ممکن است به موارد زیر منجر شود:

• آسيب دائمی به مغز

• آسيب به قلب که احتمالاً منجر به عوارض قلبی تهدیدکننده زندگی در سالهای پس از مسموميت میشود.

• مرگ  كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه