11 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | چگونه میتوان در دستگاهها و |
+ Zoom

  چگونه میتوان در دستگاهها و لوازم گازی به درستی از دودکش استفاده کرد؟


اگر شما یا فردی که همراه شما است علائم مسموميت با مونوکسيد کربن (سردرد، سرگيجه، احساس تهوع، استفراغ،درد سينه، گيجی) را نشان میدهد فوراً او را به هوای آزاد برده و با اورژانس تماس بگيرید.


 چگونه میتوان در دستگاهها و لوازم گازی به درستی از دودکش استفاده کرد؟

• همه لوازم گازی باید دودکش داشته باشند، به طوری که مونوکسيد کربن در خانه، کابينت یا چادر جمع نشود. 

• هرگز بخاری یا شومينهای که دودکش ندارد را روشن نکنيد.

• هر سال دودکشها را تميز کرده و بررسی کنيد. دودکشها ممکن است به واسطه چيزی مسدود شده باشد و این منجر به تجمع گاز مونوکسيد کربن در خانه یا کابينت میشود.

• هرگز لوله دودکش را با چسب یا از این قبيل موارد سر هم نکنيد. وصل کردن دودکش با این مواد ممکن است منجر به باز شدن منفذی در لوله و تجمع دی اکسيد کربن در خانه شود.

• لوله دودکش افقی نباید کامل افقی باشد، بلکه در مسير به سمت بيرون باید به سمت بالا باشد تا اگر سوراخی در لوله وجود داشت یا کامل به هم وصل نشده بود گازها از آن نشت نکنند.

چطور ایمنی را هنگام گرم کردن خانه حفظ کنيم؟  

• هرگز از اجاقگاز برای گرم کردن خانه استفاده نکنيد. استفاده از اجاق یا اجاقگاز برای گرم کردن خانه میتواند منجر به تجمع گاز مونوکسيد کربن در خانه شود

• هرگز از کباب پز زغالی یا باربيکيو در فضای بسته استفاده نکنيد مگر در داخل شومينه دودکش دار.

• هرگز در فضای بسته زغال نسوزانيد. سوزاندن زغال (قرمز، خاکستری، سياه یا سفيد فرقی نمیکند) موجب انتشار گاز مونوکسيد کربن در فضا میشود

• هرگز از اجاق یا پيکنيک دستی در فضای بسته استفاده نکنيد چون گاز مونوکسيد کربن در فضا جمع میشود.

• هرگز در داخل خانه، زیرزمين یا پارکينگ و نزدیک به پنجره، در یا دودکش از ژنراتور استفاده نکنيد.

جلوگيری از مسموميت مونوکسيد کربن وسایل نقليه

• سيستم اگزوز ماشين را هر سال بررسی کنيد. یک نشت کوچک در سيستم اگزوز منجر به تجمع گاز مونوکسيد کربن در ماشين میشود.

• هرگز ماشين را در داخل پارکينگ درحالیکه در بسته است، روشن نکنيد چون مونوکسيد کربن به سرعت فضای بسته پارکينگ یا گاراژ را پر میکند. هرگز در داخل پارکينگی که به خانه مرتبط است روشن نکنيد. هميشه در بيرون را باز بگذارید تا هوای تازه هنگام روشن شدن ماشين به پارکينگ جریان داشته باشد

• اگر ماشين شما در پشتی دارد ، هنگامی که در عقب را باز میکنيد باید دودکش یا پنجرهها را باز کنيد تا مطمئن شوید هوای تازه وارد ماشين میشود. اگر تنها در عقب باز باشد، مونوکسيد کربن اگزوز وارد ماشين میشود.

احتياطهای ساده برای پيشگيری از مسموميت با مونوکسيد کربن:

• هشداردهنده مونوکسيد کربن تهيه کنيد. نزدیک به هر اتاقخواب در خانه یک هشداردهنده مونوکسيد کربن نصب کنيد و مرتباً باطریهای آن را بررسی کنيد (حداقل دو بار در سال). اگر هشداردهنده به صدا در آمد فوراً خانه را ترک کنيد و با آتشنشانی تماس بگيرید. هشداردهندههای مونوکسيد کربن برای ماشينهای بزرگ (موتور هوم) نيز قابل تهيه هستند

• پيش از روشن کردن ماشين در پارکينگ را باز کنيد. هرگز در محوطه بسته ماشين را روشن نکنيد. اگر پارکينگ به خانه متصل و مرتبط است، وقتی ماشين را روشن میکنيد، در بيرون را بازکرده و در به سمت خانه را محکم ببندید.

• از لوازم گازی با ایمنی کامل استفاده کنيد. هرگز از اجاق برای گرم کردن خانه استفاده نکنيد. اجاقهای دستی را تنها در فضای باز استفاده کنيد. بخاریهای مخصوص فضای باز را تنها زمانی استفاده کنيد که فردی بيدار بوده و مراقب است و درها و پنجرهها باز هستند. ژنراتور را در فضای بسته مانند پارگينگ یا پيلوت روشن نکنيد

• شومينه و لوازم گازی را مرتباً سرویس و تعمير کنيد. هر سال مطمئن شوید که مسير دودکشها باز بوده و سوراخ یا بازشدگی در مسير وجود ندارد.

• اگر در خانهتان مسموميت گاز مونوکسيد کربن اتفاق افتاده است، حتماً باید منشأ آن را پيداکرده و پيش از سکونت در خانه آن را ترميم کنيد. كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه