19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | مضرات مونوکسیدکربن |

  مضرات مونوکسیدکربن


مونوکسیدکربن گازی بی بو بیرنگ وبی مزه میباشد که حاصل احتراق ناقص هیدروکربنهاموادسلولزی مانندکاغذ چوب وکتان است.موتورهای ماشین سیستم های حرارتی سوخت های حاوی کربن وآتش سوزیها ازعلل اصلی تولیدمنوکسید کربن هستند.


 مکانیسم های احتمال مسمومیت باگازمونوکسیدکربنcoعبارتنداز:

۱-کاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون

۲-تغییرماهیت جداسازی اکسیژن ازهموگلوبین وکاهش حمل اکسیژن به بافتها

۳-کاهش تنفس سلولی یااتصال به سیتوکرومa3

۴-اتصال به میوگلوبین وایجادنقص درعملکردعضلات اسکلتی ومیوگارد(اتصال منوکسیدکربن به میوگلوبین قلبی سه برابرعضلات اسکلتیب میباشد.)

مهمترین مکانیسم سمیت بامنوکسیدکربن اتصال رقابتی بااکسیژن دراتصال بهم درهموگلوبین وتولیدکرپوکسی هموگلوبین میباشد.تشکیل کربوکسی هموگلوبین رادرمقادیر۳۰-۴۰درصدسمی ودرمقادیربیش از۵۰٪کشنده میدانند.غلظت گازمنوکسیدکربن درحریق گاه به حدود۱۰٪میرسداین غلظت میتواندسطح کربوکسی هموگلوبین رادرمدت یک دقیقه به غلظت کشنده۷۰٪برساند.نیمه عمرکربوکسی هموگلوبین درافرادجوان۳۲۰دقیقه میباشدوباتجویزخo2صد درصدنیمه عمرتا۲۳دقیقه کاهش می یابد.

حدود۱٪هموگلوبین درحال گردش درخون افرادغیرسیگاری وافرادی که بامنوکسیدکربن تماس نداشته اندبصورت کربوکسی هموگلوبین میباشد.سالها تصورمیشداین مسیله بعلت تماس محیطی میباشدامادرحال حاضرنظربراین است که این مقدارمنوکسیدکربن دربدن تولیدمیگرددودرزمان شکستن هموگلوبین ایجادمیشود.این مقدار اندوژن منوکسیدکربن بخصوص درزمانی که نیازبه هموگلوبین وشکست آن دربدن افزایش می یابدمانندزمان بارداری بیشتربه چشم میخورد.ذکراین نکته ضروری است که درصدتشکیل کربوکسی هموگلوبین به عواملی چون نوع حریق مدت زمان تماس ودردسرس بودن اکسیژن بستگی دارد.بعنوان مثال اگرحریق درمحوطه بازودارای تهویه مناسب اتفاق بیفتداحتمال ایجادکربوکسی هموگلوبین درمقادیرسمی به حداقل میرسد.

علایم ونشانه های مسمومیت بامونوکسیدکربن:

 احساس فشاردرسر-زنگ زدن گوشها-گیجی وعدم تمرکز-سندرم شبیه سرماخوردگی واحساس ناخوشی-تهوع-بیقراری-تشنج-ایجادرنگ قرمزآلبالویی درلبها ودرنهایت کما میباشد.

برای جلوگیری از مسمومیت با مونوکسیدکربن حتماً در منازل خود از دستگاه هشداردهنده نشت گاز استفاده کنید تا از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری کنید.

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه